Overview of installation with works on paper arranged on a wall construction. Photography.

READING TIME (I GOT UP AT 06.42 AM, SAID THE SCULPTRESS TO THE SEA)


2014 

Dimensions variable

Photo credits: Eirik Knoop


Reading Time er en prosjektbasert installasjon inspirert av ideen om det utvidede nået. Installasjonen består av tegninger og tekstarbeid montert på en konstruksjon. Formen på strukturen er inspirert av en teori fremsatt av den amerikanske fysikeren Fritjof Capra. En illustrasjon i hans bok The Tao of Physics (1975) viser at et elektron, i interaksjon med to fotoner, beveger seg fremover i tid, deretter bakover i tid, og så fremover i tid igjen. Denne ideen om et tidsreisende elektron har blitt et konkret bilde på det jeg forsøker å artikulere i mitt arbeid; det at vår opplevelse av nåtiden utvider seg fremover og bakover i tid, og skaper en allestedsnærværende helhet av fortid, nåtid og fremtid. 


Oversiktsbilder og detaljer fra MFA avgangsutstilling (2014), Kunsthøgskolen i Oslo. Reading Time is a project-based installation inspired by the idea of the extended now. The installation consists of drawings and text-based works mounted on a construction. The shape of the structure is inspired by a theory made by the american physicist Fritjof Capra. An illustration in his book The Tao of Physics (1975) shows that an electron, in interaction with two photons, moves forward in time, then backward in time, and forward in time again. This idea of a time-traveling electron has served as a concrete image of what I am trying to articulate in my work; namely, that our experience of the present extends forward and backward in time, and creates an ubiquitous whole of past, present and future.


Installation view and details from the MFA Degree Show (2014), Oslo National Academy of the Arts, Oslo. 

Detail of installation with works on paper arranged on a wall construction. Photography.
Overview of installation with works on paper arranged on a wall construction. Photography.
Overview of installation with works on paper arranged on a wall construction. Photography.
Detail of installation with works on paper arranged on a wall construction. Photography.
Detail of installation with works on paper arranged on a wall construction. Photography.
Detail of installation with works on paper arranged on a wall construction. Photography.
Detail of installation with works on paper arranged on a wall construction. Photography.