JOURNAL


2020-

21 x 27,7 cm

Journal kombinerer ord og fragmenter lånt fra Sir John F. W. Herschel sine observasjoner av astronomiske objekter på 1800-tallet, med mine personlige dagboknotater. Motivasjonen er å speile mitt eget indre univers via kosmiske størrelser. Jeg er opptatt av prosesser og sammenhenger i kosmos, som for eksempel stjernenes fødsel og død. Det temperamentsfulle kretsløpet i det ytre verdensrommet gir meg assosiasjoner til vekslende tanker og tilstander i meg selv, til tross for at tempo og skala i kosmos overskrider menneskelige perspektiver. 


Prosjektet ble påbegynt 1. januar 2020, og er pågående. Journal combines words and fragments borrowed from Sir John F. W. Herschel's observations of astronomical objects made in the 19th century, with my personal diary notes, to imagine a mirrored record of my own inner universe. I am interested in the evolving processes and connections in the cosmos, such as the life and death of stars. The temperamental cycles of outer space give me associations to changing thoughts and states within myself, even though the pace and scale of the cosmos transcend human perspectives.


The project was initiated on January 1, 2020, and is ongoing.